کاربردها

از مهمترین مصارف لوله های پلی اتیلن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.شبکه های آبرسانی شهری و روستایی (آبفار)

2.فاضلاب شهری و روستایی

3.پوشش کابلهای مخابراتی

4.پوشش کابلهای الکتریکی

5.آبیاری قطره ای

6.چاه های نیمه عمیق